Kancelária


Farská kancelária je kontaktným miestom, na ktorom sme vám k dispozícii pri vybavovaní všetkých administratívnych dokumentov potrebných k prijatiu sviatostí cirkvi ako aj v súvislosti s nahlasovaním úmyslu prijať sviatosti cirkvi. Vo farskej kancelárii môžete dohodnúť pohreb v prípade úmrtia vášho blízkeho.

Čo vybavuje farská kancelária?

 • Vystavuje opisy z matriky pokrstených, pobirmovaných, sobášených. (krstný list, sobášny list)
 • Vystavuje licenciu k sobášu v inej farnosti.
 • Prijíma žiadosť o udelenie sviatostí Cirkvi (krst, birmovanie, Eucharistia, manželstvo, pomazanie chorých, sviatosť zmierenia.)
 • Zabezpečuje obrad cirkevného pohrebu.
 • V kancelárii farského úradu môžete zapísať úmysly na slúženie sv. omší.

Ako postupovať, keď:

 1. Potrebujete vystaviť krstný list, sobášny list?

K vystaveniu krstného listu, sobášneho listu je potrebné, aby oň žiadal ten, na meno ktorého je krstný list vystavovaný. Vo výnimočných situáciách je možné, aby vyzdvihol krstný, sobášny list blízky príbuzný (otec, matka, manžel, manželka).

 • Pri vystavení je potrebné uviesť MENO A PRIEZVISKO, DÁTUM NARODENIA.

(pri krstnom liste)

 • Pri sobášnom liste sa vyžaduje meno manželov, dátum a rok sobáša.
 1. Chcete prijať sviatosti cirkvi? Chcete požiadať o krst pre svoje dieťa?

Nahlásiť krst pre svoje dieťa môže iba rodič dieťaťa, ktoré má byť pokrstené. Nie krstný rodič ani starý rodič.

 • K nahláseniu krstu dieťaťa budete potrebovať kópiu rodného listu.
 • Dátum krstu (kedy chcete krst vyslúžiť) vo farnosti Kráľovnej pokoja sa krst vysluhuje vždy v nedeľu buď pri sv. omši o 9:00 hod. alebo po skončení sv. omše o 10:00 hod. Bližšie informácie o termínoch a časoch získate vo farskej kancelárii.
 • Mená krstných rodičov- Krstní rodičia musia spĺňať tieto podmienky: vek minimálne 16 rokov, prijalé iniciačné sviatosti: KRST, BIRMOVANIE, EUCHARISTIU. Má to byť osoba, ktorá žije usporiadaným životom, nie je rozvedená, nežije v spoločnej domácnosti ako druh a družka a aktívne prijíma sviatosti cirkvi.

Ak chcete prijať sviatosť krstu ako dospelá osoba informujte sa o možnosti prípravy na prijatie sviatostí cirkvi vo farskej kancelárii.

Sviatosť birmovania – presný začiatok, informácie o priebehu prípravy ako aj to kto sa môže začať pripravovať na prijatie sviatosti birmovania získate vo farskej kancelárii a vo farských oznamoch.

Sviatosť zmierenia: vysluhujeme vo farskom kostole 30 minút pred večernou sv. omšou (Pondelok-Sobota o 17:30 hod.) V nedeľu nespovedáme.

 • Ak chce prijať sv. zmierenia váš príbuzný, ktorý je starší a chorý (nemôže prísť na sviatosť zmierenia do kostola) môžete nahlásiť prijatie sviatosti zmierenia vo farskej kancelárii aj telefonicky.
 • Pre pacientov nemocnice a zomierajúcich je k dispozícii nemocničný kňaz, ktorý je vám k dispozícii kedykoľvek na telefónnom čísle: 0908 600 095.
 1. Potrebujete vybaviť náležitosti ohľadom pohrebu?

Ak nastane úmrtie vo vašej rodine a budete potrebovať zariadiť náležitosti ohľadom cirkevného pohrebu budete potrebovať:

 • List o obhliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. (vystavuje lekár)
 • Dohodnúť dátum, čas a miesto konania pohrebu (vo väčšine prípadov miesto, dátum i čas určí pohrebná služba u ktorej objednávate pohreb.)
 • Vo farskom kostole Kráľovnej pokoja je možnosť konania pohrebných obradov iba pre veriacich farnosti Kráľovnej pokoja. Vo výnimočných prípadoch po vzájomnej dohode  je táto možnosť i pre veriacich z inej farnosti.
 1. Chcete prijať sviatosť manželstva?
 • úmysel prijať sviatosť manželstva je potrebné nahlásiť vo farskej kancelárii osobne v dostatočnom časovom predstihu minimálne 3 mesiace pred plánovaným termínom.
 • K nahláseniu budete potrebovať:
  • občiansky preukaz
  • krstné listy z farnosti, kde ste boli pokrstení.

Ak nie ste z našej farnosti budete potrebovať licenciu k sobášu (povolenie vášho duchovného otca prijať sv. manželstva v inej farnosti.)

Zároveň je potrebné podať žiadosť o uzavretie manželstva na Matričnom úrade,Smetanova 4, Košice. K podaniu žiadosti potrebujete rovnako občianske preukazy ako i rodné listy. V prípade ukončeného VŠ vzdelania i diplom o ukončení VŠ.

Pri nahlasovaní sobáša vám budú podané informácie o spôsobe a priebehu bezprostrednej prípravy na prijatie sv. manželstva (náuky).