Aktivity


Farnosť to je spoločenstvo veriacich, spoločenstvo, ktoré sa spoločne stretáva na liturgickom slávení, pri vysluhovaní sviatostí Cirkvi a v neposlednom rade pri spoločných aktivitách, ktoré toto spoločenstvo ešte viac stmeľujú, pomáhajú v ňom vieru ešte viac upevňovať, prehlbovať a vytvárať bližšie vzťahy. Každý z nás je pozvaný nájsť si svoje vlastné miesto vo farnosti. Miesto, kde môžem rásť, rozvíjať sa a tak slúžiť Bohu i ľuďom.Na tomto mieste nájdete krátky prehľad aktivít, ktoré vám ponúka farnosť Kráľovnej pokoja v Košiciach. Do týchto aktivít sa môžete kedykoľvek zapojiť a stať sa ich súčasťou. Budeme sa tešiť sa na stretnutie s vami.

MODLITBOVÉ AKTIVITY:

,, Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi.  Chlieb náš každodenný daj nám dnes  a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.  A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.“ Mt 6,9-13

Modlitba je náš dôverný s Bohom. Sám Ježiš na inom mieste hovorí: ,,A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.  Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.Jn 14,13-14

Pozývame vás zapojiť sa do týchto modlitbových aktivít v našej farnosti:

Modlitba sv. ruženca- Ruženec je Kristocentrická modlitba v ktorej rozjímame nad životom Pána Ježiša, Panny Márie a udalostiach spásy.

Modlitba sv. ruženca sa v našom kostole modlí:

  • po rannej sv. omši (za nenarodené deti)
  • pred večernou sv. omšou o 17.25 hod.

 

Pobožnosť krížovej cesty- Pobožnosť v ktorej sa zamýšľame nad poslednou cestou Ježiša Krista, nad jeho utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Má 14 zastavení.

Pobožnosť krížovej cesty sa modlíme: v pôstnom období v stredu, piatok podľa programu vo farských oznamoch.

 

Adorácia- k prehĺbeniu Eucharistickej úcty sa koná v našom kostole Adorácia- poklona pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. V tichej modlitbe, kľačiac pre Pánom, ktorý je prítomný v Eucharistii môžeme v modlitbách ďakovať, prosiť, chváliť i odprosovať.

Adorácia sa koná vo farskom kostole- PONDELOK-PIATOK. Začína sa po skončení rannej sv. omše cca 7.00 a končí pred večernou sv. omšou cca o 17.55 hod. Vchod do kostola počas celého dňa je z bočnej strany farského parkoviska.

 

Modlitba Taizé- ,, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal.Jn 17,21. Týmito slovami sa Pán Ježiš modlil za našu jednotu. Za zjednotenie kresťanov, sa už od r. 1944 okrem iných modlí i komunita Taizé, ktorú v tomto roku založil brat Roger vo francúzskej dedinke Taizé. Je to ekumenická komunita bratov, ktorá žije komunitný spôsob života a zaviazali sa sľubom čistoty, chudoby a poslušnosti. Samotná modlitba Taizé pozostáva s jednoduchých spevov, čítania sv. písma, prosieb a modlitby v tichu. Modlitba Taizé má neopakovateľnú atmosféru pokoja a prijatia.

Modlitba Taizé:  zoznam presných termínov nájdete vo farských oznamoch.

 

PRIESTOR PRE STRETÁVANIE SA V SKUPINKÁCH I SPOLOČENSTVE.

Okrem spoločného slávenia Eucharistie a stretávania sa pri modlitbe k životu farnosti patrí i stretávanie sa v spoločenstvách. Je to možnosť nadviazať vzťahy, zažiť prijatie, rozvíjať svoje dary a talenty a plnohodnotne využívať voľný čas. Na túto oblasť sú zamerané ďalšie aktivity v našej farnosti:

Stretko pre deti- Rád kreslíš, maľuješ, tvoríš? Chcel by si sa zahrať spoločenské hry, zúčastniť sa spoločných výletov, letného tábora? Máš od 5 do 15  rokov? Príď medzi nás.

Animátori, rehoľné sestry a tvoji rovesníci sa stretávajú každý piatok (okrem prázdnin) o 16:00 hod. v zasadačke na fare. Stretnutia pripravuje a zastrešuje združenie detí a mládeže NODAM.

Aktivity, ktoré sme v minulosti pripravili:

  • tvorivé dielne
  • hranolkovápárty
  • opekačky v prírode
  • karneval
  • duchovné obnovy a mnoho iného

 

Stretko pre miništrantov- miništrant je najbližším pomocníkom kňaza pri oltári a bohoslužbách. Aby svoju službu vo farnosti mohol vykonávať čo najlepšie ponúkame možnosť stretávania sa, kde spoločne odhalíme krásu tejto služby, naučíme sa všetko potrebné k miništrantskej službe a okrem iného sa chlapcom ponúkne priestor pre šport- v zimnom období hokej, v letnom futbal.

Miništratnti sa stretávajú každú nedeľu  v zasadačke na fare. Bližšie termíny nájdete vo farských oznamoch.

 

Stretko pre mládež-sv. otec Benedikt XVI. na adresu mladých povedal: ,,Vy ste budúcnosťou spoločnosti, vy ste budúcnosťou Cirkvi.“ Ak cítiš, že potrebuješ vo svojej viere rásť, že potrebuješ spoločenstvo ľudí, ktorí ti budú načúvať, modliť sa s tebou a dajú ti priestor pre rozvoj tvojich darov a talentov príď medzi nás. Spoločne sa modliť s rovesníkmi, spoločne tráviť čas, zdieľať sa.

sv. omša pre mladých sa koná v stredu o 18:00 hod.

Stretko pre mladých v stredu po skončení sv. omše. Obsahom je modlitba, film, hry, rozhovory…

Bliblické stretnutia- Sám Ježiš povedal: ,,nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ Mt 4,4. A sv. Hieronym dodáva: ,,Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ Preto je tu spoločenstvo, ktoré sa na pravidelných stretnutiach venuje čítaniu sv. Písma, exegéze (vysvetľovaniu) jednotlivých častí sv. Písma. Ak chcete viac a lepšie spoznávať sv. Písmo je toto stretnutie práve pre vás.

Biblické stretnutie sa koná- vždy v pondelok o 18:45 hod. v knižnici na fare.

 

SPEVÁCKE ZBORY:

Žalm 47 hovorí: ,,Spievajte Bohu, spievajte, spievajte nášmu kráľovi spievajte. Pretože Boh je kráľom celej zeme, spievajte mu chválospev.“ Ž 47,7-8. A zaiste poznáme výrok: ,,Kto spieva- dvakrát sa modlí“. Pre všetkých, ktorí radi spievajú, hrajú na hudobné nástroje je tu miesto v našich speváckych zboroch.

ZBOR MLADÝCH – nacvičuje piesne na slávenie Eucharistie za účasti mladých v stredu. Zastrešuje i spev pri sv. omšiach za účastí detí v piatok. Privítame všetkých s chuťou spievať i hrať na hudobnom nástroji.

Nácvik: vo štvrtok o 16:45 hod.  v zasadačke farského úradu.

ZBOR JUŽANIA- patrí azda k najstarším zborom vo farnosti. Jeho účinkovanie je známe nielen na území farnosti, ale i v zahraničí. V minulosti zbor vydal niekoľko albumov na CD a Audiokazetách. Dnes zastrešuje farské slávnosti, modlitbu Taizé a rôzne iné aktivity farnosti.

Nácvik: pondelok o 19:00 hod. v zasadačke farského úradu.

ZBOR GREGORIÁN- gregoriánsky chorál, i klasická sakrálna tvorba má miesto v cirkvi a liturgických sláveniach. Zbor Gregorián sa venuje práve tejto tvorbe. Spieva pri pondelkových sv. omšiach o 18:00 hod. vo farskom kostole ako i počas roka nielen počas sv. omší, ale i mimo nich.

Nácvik: pondelok o 19:00 hod. v oratóriu na 1. poschodí farskej budovy.

 

Pripravil: Mgr. Martin Matej Hrebík, kaplán