Otázky pre birmovancov 1.časť „VERÍM“


Stiahnuť otázky vo formáte PDF

I. V akého Boha veríme?

 1. Čo je viera? (Čo znamená veriť?)

= DAR, MILOSŤ, POSTOJ; znamená povedať Bohu „áno“; čiže súhlasiť s Kristovým učením a podľa neho žiť

 

 1. Aký je význam viery?

– dáva človeku zmysel života, nedá sa bez nej žiť; poskytuje odpovede na veľké životné otázky

– motivuje konať dobro, žiť čestne a spravodlivo

 

 1. Aký je vzťah viery a vedy?

– viera a veda si neodporujú, naopak, dopĺňajú sa!!!

ALBERT EINSTEIN: „Vedy bez náboženstva sú ochrnuté a náboženstvo bez vedy je slepé…

 

 1. Kde a ako možno nájsť Boha?
 • zákonitosti vo svete a v prírode: svet je dokonale usporiadaný, funguje v ňom úžasný poriadok
 • človek: najväčšia Božia stopa vo svete
 • Božie zjavenie: súhrn právd, ktoré Boh o sebe oznámil; Sväté Písmo

 

 1. Aký je Boh?

– Boh je nekonečné tajomstvo; je jeden, je večný, všemohúci, svätý, dokonalý, dobrý a milosrdný…

 

II. Svet a človek sú dielom Božej lásky

 1. Kto a ako stvoril svet?

– Boh stvoril svet za 6 dní, siedmy deň oddychoval (Genezis); „stvoriť“ znamená urobiť všetko z ničoho!

 

 1. Aký je význam stvorenia?

– stvorený svet je naším dočasným domovom a priestorom, kde človek pracuje a tvorí; stretáva sa tu s Bohom

 

 1. Kto je človek? Čo znamená „byť stvorený na Boží obraz“?

= hmotno–duchovná bytosť, má telo aj dušu; je Božím obrazom a spolupracovníkom

– človek je stvorený na Boží obraz, to znamená, že sa Bohu podobáme nesmrteľnou dušou

 

 1. Kto sú anjeli a kto diabli?

– anjeli aj diabli sú čisto duchovné bytosti, ktoré majú rozum a slobodnú vôľu, nemajú však telo;

anjeli slúžia Bohu a pomáhajú ľuďom; diabli sú zatratení anjeli, chcú človeka odvrátiť od Boha

– diabli pochádzajú tiež od Boha, ktorý stvoril všetkých anjelov dobrých, niektorí ale zhrešili a sú naveky zatratení

 

 1. V čom spočíva dedičný hriech a aké sú jeho dôsledky?

– diabol pokúša  slabšieho (ženu) a PÝCHA vedie Evu k NEPOSLUŠNOSTI

=> hriechu podľahol aj Adam; keďže Adam je hlavou ľudského pokolenia, v ňom sme zhrešili všetci!

NÁSLEDKY DEDIČNÉHO HRIECHU:

1. rozum sa zatemnil a vôľa sa naklonila k zlému

2. utrpenie a smrť

3. strata priateľstva s Bohom

Boh ani po hriechu človeka neopustil, lebo ho veľmi miluje, ale prisľúbil mu Vykupiteľa

 

III. Boh sa stal človekom

 1. Kto je Ježiš Kristus?

= jednorodený Boží Syn, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil; je Spasiteľ a Vykupiteľ celého sveta

 

 1. Popíš skrytý život Ježiša.

– trval až do 30. roku života Ježiša Krista Þ Ježiš nezjavil svoje božstvo, žil ako každý človek (okrem hriechu)

      Najdôležitejšie udalosti v skrytom živote Ježiša Krista:

A: zvestovanie Pána – anjel Gabriel v Nazarete zvestoval Márii, že bude matkou Božieho Syna

B: návšteva u Alžbety – Panna Mária sa stretá s Alžbetou, ktorá nosí pod srdcom Jána Krstiteľa

C: narodenie Ježiša Krista – sv. rodina prichádza do Betlehema kvôli sčítaniu ľudu

D: obriezka (8-my deň po narodení) a obetovanie Ježiša v chráme  (Simeonovo proroctvo)

F: útek do Egypta pred Herodesom (sv. rodina tu pobudla asi 1 rok)

G: 12-ročný Ježiš v chráme – stratil sa Jozefovi a Márii

 1. Popíš verejný život Ježiša.

– trval 3 roky (30. až 33. rok života Ježiša Krista); začiatkom je krst v rieke Jordán Jánom Krstiteľom

=> po krste odchádza Ježiš na púšť, kde sa 40 dní postí a modlí; satan ho tu 3X pokúša, Ježiš víťazí nad diablom

– Ježiš chodí po krajine a vyučuje ľudí o Božom kráľovstve, láske, odpúšťaní, o milosrdenstve…

Ježiš koná zázraky (premení vodu na víno, uzdravuje chorých, rozmnožuje chlieb a ryby, utišuje búrku na mori…)

 

 1. Popíš umučenie a smrť Ježiša Krista.

=> po poslednej večeri Ježiš odchádza do Getsemanskej záhrady, kde sa modlí, potí sa krvou;  Judáš ho zrádza

 • obvinenia proti Ježišovi: zakazuje platiť dane, búri ľud, vyhlasuje sa za Mesiáša!!!

Ježiš je postavený pred veľradu Židov, k rozsudku smrti potrebujú súhlas rímskeho prokurátora

– Pilát si umýva ruky a chce prepustiť; Židia  žiadajú prepustenie Barabáša (vrah) => rozsudok smrti ukrižovaním

 • miesto smrti: Lebka za Kalváriou (lat. Kalvária, aram. Golgota)
 • čas smrti: 12 – 15. hodina Þ nastala tma, chrámová opona sa roztrhla

– Ježiš zomrel za všetkých ľudí všetkých čias => zvíťazil nad hriechom a smrťou

 1. Popíš zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie Ježiša.

zmŕtvychvstanie: 3. deň po ukrižovaní

nanebovstúpenie: 40. deň po zmŕtvychvstaní

– svojím zmŕtvychvstaním Ježiš premohol smrť, otvoril bránu do neba, ktorá bola prvým hriechom zatvorená; je to základ našej viery, nádej, že môžeme byť spasení

 

IV. Sme súčasťou Božej rodiny

 1. Čo je Cirkev a kedy vznikla?

Cirkev = znamená „patriť Bohu“; spoločenstvo veriacich, ktorí boli pokrstení

– Cirkev začala pôsobiť v deň Turíc, keď Ježiš zoslal apoštolom Ducha Svätého

 

 1. Aký je význam Cirkvi?

– poslaním Cirkvi je priviesť ľudí do neba; medzi jej úlohy patrí:

ohlasuje Božie slovo, slávi liturgiu (sv. omšu), vysluhuje sviatosti, poskytuje služby lásky chudobným a chorým…

 

 1. Popíš štruktúru Cirkvi, úlohu biskupov, kňazov, diakonov a laikov.
 • SVÄTÝ OTEC (Benedikt XVI.) = viditeľná hlava Cirkvi a Kristov námestník na zemi
 • BISKUPI = nástupcovia apoštolov, spravujú miestne cirkvi (diecézy)
 • KŇAZI (napr. dekani, farári, kapláni…)
 • DIAKONI (pomocníci biskupov a kňazov)
 • REHOĽNÍCI = muži aj ženy, skladajú sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti
 • LAICI (ostatní veriaci, všetci predchádzajúci im slúžia)

 

 1. Vysvetli 4 známky Cirkvi.

– jednamá 1 Boha, vyznáva 1 vieru, je založená na 1 krste, tvorí 1telo, žije z 1 Ducha Svätého

– svätá uprostred seba má svätého Boha (nie je svätá sama od seba, lebo len Boh je svätý)

– katolícka (všeobecná) – je pre všetkých ľudí, všetky časy a miesta (je otvorená aj hriešnikom)

– apoštolskáje postavená na apoštoloch, ktorí svoju moc odovzdali kňazom

 

 1. Kto je Duch Svätý? Čo spôsobuje v živote človeka?

= 3. božská osoba, Boh rovný Otcovi a Synovi

význam prebývania Ducha Svätého v duši človeka:

dáva nám odvahu hlásať vieru a silu podľa nej žiť; posilňuje nás v zápase s hriechom; zapaľuje v nás lásku k Bohu a ľuďom; je stále s nami a prebýva v nás a udeľuje nám svojich 7 darov

(MÚDROSŤ, ROZUM, RADA, SILA, POZNANIE, NÁBOŽNOSŤ, BÁZEŇ VOČI BOHU)

 

V. Boh sa prihovára človeku

 1. Vysvetli autorstvo a neomylnosť Biblie.

– prvotným autorom je Boh, druhotnými autormi sú svätopisci

– Sv. písmo je inšpirované Duchom Svätým = je písané z vnuknutia Ducha, ktorý zostúpil na svätopiscov, aby pod jeho vplyvom písali to, čo chce Boh

neomylnosť Biblie je dôsledkom inšpirácie: nie je omyl v učení, od ktorého závisí spása človeka; no je tu možný omyl vzhľadom na historické a prírodné vedy (v tom období mali ľudia nedostatočné vedomosti)

 

 1. O čom rozpráva Starý zákon?

– tvorí ho 45/46 kníh – obsahuje dejiny vyvoleného národa od stvorenia sveta až po zvestovanie; prorocké knihy

– ústrednou myšlienkou je prísľub Vykupiteľa, na ktorého čaká človek vrhnutý do dedičného hriechu

 

 1. O čom rozpráva Nový zákon?

– tvorí ho 27 kníh – obsahuje dejiny spásy od zvestovania po zmŕtvychvstanie, Skutky apoštolov a Apokalypsu

– NZ neruší ani nemení SZ, len ho dopĺňa a napĺňa (naplnený prísľub Vykupiteľa v postave Ježiša Krista)

 

 1. Čo je evanjelium? Kto sú autori evanjelií?

= „radostná zvesť“, rozpráva o udalostiach života Ježiša Krista (od zvestovania až po zoslanie Ducha Svätého), sú v nich zaznamenané Ježišove skutky, zázraky, podobenstvá…

– evanjeliá napísali 4 evanjelisti: Marek, Matúš, Lukáš a Ján

 

 1. Čo je modlitba a aký je jej význam?

= rozhovor s Bohom; znamená byť v Božej prítomnosti, vysloviť Bohu dôveru

– pri modlitbe človek Boha prosí, ďakuje Mu a chváli Ho (môžeme sa modliť za seba aj za iných)

význam modlitby:

 • hlbšie spája človeka s Bohom, rozvíja vzťah s Bohom
 • človek môže vyprosiť pomoc a potrebné milosti nielen sebe, ale aj iným
 • napĺňa pokojom a dodáva odvahu v ťažkostiach